ls-elements-bg
executive_search1
2

Quản lý kho

23/10/2016

Mô tả công việc: Quản lý và chịu trách nhiệm về toàn bộ kho và nhân sự được giao. Tham mưu, tư vấn cho Trưởng phòng trong việc xây dựng các quy định về quản lý kho. Chịu trách nhiệm về hàng hóa trong kho: Số lượng, tình trạng hàng hóa … Thực hiện thủ […]

Giám đốc kinh doanh BĐS công nghiệp – Mã tuyển dụng – SMR

23/10/2016

Mô tả công việc: Xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể, biện pháp, phương án thực hiện trình GĐ ban KD-HTQT/TGĐ phê duyệt, giao hàng tháng, quý, năm. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra. Xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên Nhân sự của Ban, Xây dựng cơ […]

Giám đốc điều hành công ty tư vấn thiết kế – MDTK

23/10/2016

Mô tả công việc: Quản lý và điều hành dịch vụ vận tải, điều hành vận chuyển hàng hóa và kho bãi của khu công nghiệp Định hướng, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải nhằm đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh và chất lượng dịch vụ […]

Giám đốc điều hành Công ty Logistic – Mã Tuyển dụng MDL

23/10/2016

Mô tả công việc: Quản lý và điều hành dịch vụ vận tải, điều hành vận chuyển hàng hóa và kho bãi của khu công nghiệp; Định hướng, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải nhằm đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh và chất lượng dịch vụ […]

TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH – Mã tuyển dụng: BDM

23/10/2016

Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh cũng như tất cả các hoạt động kinh doanh trong Ban vận tải của công ty tại Việt Nam. Cụ thể: Phát triển hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ. Kinh doanh, tìm kiếm khách hàng cho dịch vụ vận tải xuyên quốc […]